Лечение на деца със специални нужди

Деца, изискващи специални грижи, са тези, които имат един или повече физически, медицински, умствени или емоционални проблеми. Тези проблеми довеждат до ограничаване на способността им да изпълняват нормално ежедневни действия.

Тези деца имат много по-голяма необходимост от зъбни грижи, отколкото останалите деца на тяхна възраст. Това е така поради ограничаване на собствените им възможности да провеждат орални грижи, поради неразбиране от страна на семейството на важността на оралните грижи и превантивните манипулации и обикновено поради липса на достатъчно финансови средства. Тези деца изискват специални грижи и изработване на индивидуални, съобразени с проблемите им орално профилактични програми.